Straż Miejska

http://sm.bip.legnica.eu/lsm/ogloszenia/ogloszenia-o-nabo/16317,Ogloszenie-o-naborze.html
2021-12-02, 00:49

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 05 maja 2016

Ogłoszenie o naborze

O G Ł O S Z E N I E

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne  stanowisko - strażnik miejski ( aplikant ) – 5 etatów

w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

 

Kandydaci przystępujący do konkursu  powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1)Wymagania niezbędne:

2)Wymagania dodatkowe (preferowane):

3)Predyspozycje osobowościowe:

4)Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

5)Wymagane dokumenty:

6)Warunki pracy na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta)

- praca na terenie gminy Legnica w zmiennych warunkach pogodowych,

- praca zmianowa z możliwością pracy przy monitorze ekranowym oraz prowadzeniem pojazdu służbowego,

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy,       w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za kwiecień 2016 roku wynosi poniżej 6%.

 

7)Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży   Miejskiej w Legnicy”, w sekretariacie Straży Miejskiej  w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie        do dnia 01.06.2016 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. Na rozmowę kwalifikacyjną (II etap konkursu) zostanie zaproszonych nie więcej niż 20 kandydatów, których oferty w największym stopniu spełniają wymagania konkursowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej             w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

8)Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

 

Legnica, dnia  05.05.2016 r.

 

                                        KOMENDANT

                                                                                                                                         Straży Miejskiej w Legnicy

 

                                                                                                                                                  Mirosław Giedrojć

Metadane

Data publikacji : 05.05.2016
Data modyfikacji : 24.11.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Szczepański
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański