Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2022, 13:24

Ogłoszenia o naborze

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Poniedziałek, 09 lutego 2015

Ogłoszenie o naborze

O G Ł O S Z E N I E

 

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne  stanowisko - strażnik miejski ( aplikant ) – 2 etaty

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Nazwa i adres organizatora konkursu;

 Straż Miejska w Legnicy

Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu  powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1)Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • cieszenie się nienaganną opinią,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

2)Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • dobra znajomość topografii Legnicy,

 

3)Predyspozycje osobowościowe:

 • rzetelność i dokładność
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność
 • odporność na stres

 

4)Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zakres zgodny z zakresem zadań wykonywanych przez straż określonym
  w ustawie o strażach gminnych (miejskich).

 

5)Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby (strony ze zdjęciem, informacją o rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczej służby wojskowej i dot. kategorii zdrowia) – dot. mężczyzn,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 •  

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie            z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202)”.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego Straży   Miejskiej w Legnicy”, w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy,              Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 20.02.2015 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. Na rozmowę kwalifikacyjną (II etap konkursu) zostanie zaproszonych nie więcej niż 20 kandydatów, których oferty w największym stopniu spełniają wymagania konkursowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej             w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

6)Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

 

 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie.
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji
  o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

 

Legnica dni 09.02.2015 r.                                                                                                                        

                                                                                                                       KOMENDANT

                                                                                                                       Straży Miejskiej w Legnicy

 

                                                                                                                       Mirosław Giedrojć

Metadane

Data publikacji : 09.02.2015
Data modyfikacji : 18.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Szczepański
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2022 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL