Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2022, 13:24

Ogłoszenia o naborze

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Piątek, 11 stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. kadr i szkolenia

      w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1260)
a w szczególności:

 • jest obywatelem polskim,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
 • wymagany staż pracy: 2 lata stażu pracy – dla osób z wykształceniem wyższym lub

4 lata stażu pracy dla osób w wykształceniem średnim

w tym 2 lata stażu pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą kadr w   jednostce budżetowej.

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. w zakresie umiejętności zawodowych:

- znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy o straży gminnych (miejskich),

- znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- znajomość obsługi programów kadrowych,

- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, Exel,

 1. w zakresie predyspozycji osobowościowych:

- samodzielność i umiejętnośćorganizowania własnej pracy, rzetelność, terminowość i dokładność, dyskrecja, odpowiedzialność, komunikatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku inspektora ds. kadr i szkolenia:
 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
 2. przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy,
 3. nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań  wstępnych, okresowych ,kontrolnych oraz badań psychologicznych,
 4. nadzór nad przeprowadzeniem terminowych szkoleń bhp i p.poż.,
 5. terminowe realizowanie zgłoszeń do ZUS i wyrejestrowywanie z  ZUS pracowników  i ich rodzin,
 6. współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków  o renty i emerytury do organu rentowego,
 7. prowadzenie ewidencji legitymacji i upoważnień służbowych dla pracowników,
 8. sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego w zakresie spraw zatrudnienia,
 9. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 10. sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 11. czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,
 12.  w zastępstwie - obsługa kasy zgodnie z instrukcją kasową
 13. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych.
 1. Wymagane dokumenty:

1)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 1. list motywacyjny,
 2. pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy
 1. Warunki pracy na stanowisku urzędniczym inspektora ds. kadr i szkolenia
 1. praca wykonywana w warunkach biurowych z wykorzystaniem komputera w wymiarze powyżej 4 godz. dziennie oraz z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych,
 2. praca w systemie jednozmianowym,
 3. stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy Al. Rzeczypospolitej 3,
 4. oświetlenie naturalne i sztuczne.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za grudzień 2018 roku wynosi poniżej 6%.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kadr i szkolenia” , w sekretariacie Straży Miejskiej  w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 01.02.2019 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 2. Postępowanie naboru obejmuje analizę złożonych dokumentów, test wiedzy z umiejętności praktycznych oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów pod względem formalnym zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

 1. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
 1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 2. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,
 3. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji
  o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Legnica, dnia  11.01.2019 r.

                      KOMENDANT

           Straży Miejskiej w Legnicy 

 

     Mirosław Giedrojć

Metadane

Data publikacji : 11.01.2019
Data modyfikacji : 20.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2022 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL