Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2022, 13:24

Ogłoszenia o naborze

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Środa, 20 lutego 2019

Ogłoszenie o naborze

O G Ł O S Z E N I E

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne  stanowisko - strażnik miejski ( aplikant ) – 1 etat

w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3,  59 – 220 Legnica

 

Kandydaci przystępujący do konkursu  powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • cieszenie się nienaganną opinią,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 1. Wymagania dodatkowe (preferowane):
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • dobra znajomość topografii Legnicy,
 1. Predyspozycje osobowościowe:
 • rzetelność, dokładność, terminowość,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • umiejętność współpracy, zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami
 • odporność na stres i cierpliwość,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym,
 • inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,
 • wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego,
 • wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich),
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 1. Warunki pracy na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta)

-   praca na terenie gminy Legnica w zmiennych warunkach pogodowych,

- praca zmianowa z możliwością pracy przy monitorze ekranowym oraz prowadzeniem pojazdu służbowego,

-   praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za styczeń 2019 roku wynosi poniżej 6%.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej w Legnicy”, w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 08.03.2019 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. Na rozmowę kwalifikacyjną (II etap konkursu) zostanie zaproszonych nie więcej niż 20 kandydatów, których oferty w największym stopniu spełniają wymagania konkursowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

 1. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 • dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji
  o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Legnica, dnia  19.02.2019 r.

 

                                      KOMENDANT

                                                                                                                              Straży Miejskiej w Legnicy

 

                                                                                                                                      Mirosław Giedrojć

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 20.02.2019
Data modyfikacji : 02.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2022 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL