Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2022, 13:24

Ogłoszenia o naborze

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Wtorek, 26 lutego 2019

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. kadr i szkolenia

w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1260)
a w szczególności:

 • jest obywatelem polskim,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,

 • wymagany staż pracy: 2 lata stażu pracy – dla osób z wykształceniem wyższym lub

4 lata stażu pracy  dla osób w wykształceniem średnim

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą kadr

 2. w zakresie umiejętności zawodowych:

- znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy o straży gminnych (miejskich),

- znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- znajomość obsługi programów kadrowych,

- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, Exel,

 1. w zakresie predyspozycji osobowościowych:

- samodzielność i umiejętność organizowania własnej pracy, rzetelność, terminowość i dokładność, dyskrecja, odpowiedzialność, komunikatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku inspektora ds. kadr i szkolenia:

 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,

 2. przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy,

 3. nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych ,kontrolnych oraz badań psychologicznych,

 4. nadzór nad przeprowadzeniem terminowych szkoleń bhp i p.poż.,

 5. terminowe realizowanie zgłoszeń do ZUS i wyrejestrowywanie z ZUS pracowników i ich rodzin,

 6. współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego,

 7. prowadzenie ewidencji legitymacji i upoważnień służbowych dla pracowników,

 8. sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego w zakresie spraw zatrudnienia,

 9. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

 10. sporządzanie zaświadczeń dla pracowników

 11. czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,

 12. w zastępstwie - obsługa kasy zgodnie z instrukcją kasową

 13. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych.

 1. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 1. list motywacyjny,

 2. pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,

 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy

 1. Warunki pracy na stanowisku urzędniczym inspektora ds. kadr i szkolenia

 1. praca wykonywana w warunkach biurowych z wykorzystaniem komputera w wymiarze powyżej 4 godz. dziennie oraz z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych,

 2. praca w systemie jednozmianowym,

 3. stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy Al. Rzeczypospolitej 3,

 4. oświetlenie naturalne i sztuczne.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za styczeń 2019 roku wynosi poniżej 6%.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kadr i szkolenia” , w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 13.03.2019 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 2. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów pod względem formalnym zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

 1. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

 1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

 2. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,

 3. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji
  o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Legnica, dnia 26.02.2019 r.

                 KOMENDANT

       Straży Miejskiej w Legnicy

 

Mirosław Giedrojć

 

Metadane

Data publikacji : 26.02.2019
Data modyfikacji : 02.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2022 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL