Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2022, 13:24

Ogłoszenia o naborze

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Wtorek, 02 kwietnia 2019

Ogłoszenie o naborze

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. finansowo – księgowych – kasjer – 1 etat

w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),

 2. wykształcenie minimum średnie,

 3. minimum rok pracy,

 4. znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o podatku od towarów i usług,

- ordynacji podatkowej,

- znajomość przepisów w zakresie gospodarki kasowej.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. w zakresie umiejętności zawodowych:

- umiejętność identyfikacji polskich znaków pieniężnych,

- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,

 1. w zakresie predyspozycji osobowościowych:

- sumienność, rzetelność, dokładność, dyskrecja, odpowiedzialność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. finansowo – księgowych – kasjera:

 1. prowadzenie obsługi kasowej SM w zakresie przyjmowania wpłat oraz dokonywania wypłat gotówkowych,

 2. prowadzenie inkasa w zakresie przyjmowania podatków od nieruchomości, rolnego oraz opłaty skarbowej,

 3. przygotowywanie rozliczeń oraz not za inkaso,

 4. codzienne sporządzanie raportów kasowych,

 5. codzienne rozliczanie stanu gotówki oraz innych walorów wartościowych,

 6. zabezpieczenie i przechowywanie gotówki oraz innych walorów wartościowych,

 7. bieżąca współpraca z bankiem obsługującym SM,

 8. wykonywanie innych zadań dotyczących obsługi kasy SM, wynikających z wewnętrznych uregulowań,

 9. prowadzenie rejestru faktur, rachunków,

 10. sprawdzanie kompletności i prawidłowości formalno – rachunkowej dokumentacji księgowej,

 11. dokonywanie płatności za pomocą systemu bankowego w terminach określonych w fakturach, rachunkach i w umowach,

 12. wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo – księgowego,

 13. bieżąca numeracja dokumentacji księgowej,

 14. przygotowywanie dokumentacji księgowej do archiwum.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 2. list motywacyjny,

 3. pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku urzędniczym referenta ds. finansowo – księgowych – kasjera

 1. praca wykonywana w warunkach biurowych z wykorzystaniem komputera w wymiarze powyżej 4 godz. dziennie oraz z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych,

 2. praca w systemie jednozmianowym,

 3. stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy Al. Rzeczypospolitej 3,

 4. oświetlenie naturalne i sztuczne.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za marzec 2019 roku wynosi poniżej 6%.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. finansowo – księgowych – kasjer , w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 12.04.2019 r. do godz. 14.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 2. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów pod względem formalnym zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

 1. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

 1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

 2. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,

 3. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji
  o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Legnica, dnia 02.04.2019 r.

                   Komendant Straży Miejskiej

             Mirosław Giedrojć

 

Metadane

Data publikacji : 02.04.2019
Data modyfikacji : 01.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2022 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL