Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2022, 07:22

Ogłoszenia o naborze

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Czwartek, 30 maja 2019

Ogłoszenie o naborze

O G Ł O S Z E N I E

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko - strażnik miejski ( aplikant ) – 2 etaty

w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • ukończone 21 lat,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

 • cieszenie się nienaganną opinią,

 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 1. Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej,

 • znajomość obsługi komputera,

 • prawo jazdy kat. „B”,

 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

 • dobra znajomość topografii Legnicy,

 1. Predyspozycje osobowościowe:

 • rzetelność, dokładność, terminowość,

 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,

 • umiejętność współpracy, zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami

 • odporność na stres i cierpliwość,

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym,

 • inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,

 • wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego,

 • wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich),

 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy

 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 1. Warunki pracy na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta)

- praca na terenie gminy Legnica w zmiennych warunkach pogodowych,

- praca zmianowa z możliwością pracy przy monitorze ekranowym oraz prowadzeniem pojazdu służbowego,

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za kwiecień 2019 roku wynosi poniżej 6%.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej w Legnicy”, w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godz. 14.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

 1. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

 • dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,

 • dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji
  o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Legnica, dnia 30.05.2019 r.

 

                                    KOMENDANT

                                                                                                                            Straży Miejskiej w Legnicy

 

                                                                                                                                   Mirosław Giedrojć

Metadane

Data publikacji : 30.05.2019
Data modyfikacji : 01.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2022 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL