Straż Miejska

https://sm.bip.legnica.eu/lsm/ogloszenia/ogloszenia-o-nabo/22232,Ogloszenie-o-naborze.html
2022-05-23, 23:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Czwartek, 30 maja 2019

Ogłoszenie o naborze

O G Ł O S Z E N I E

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko - strażnik miejski ( aplikant ) – 2 etaty

w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

  1. Wymagania niezbędne:

  1. Wymagania dodatkowe (preferowane):

  1. Predyspozycje osobowościowe:

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Wymagane dokumenty:

  1. Warunki pracy na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta)

- praca na terenie gminy Legnica w zmiennych warunkach pogodowych,

- praca zmianowa z możliwością pracy przy monitorze ekranowym oraz prowadzeniem pojazdu służbowego,

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za kwiecień 2019 roku wynosi poniżej 6%.

 

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej w Legnicy”, w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godz. 14.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

  1. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

 

Legnica, dnia 30.05.2019 r.

 

                                    KOMENDANT

                                                                                                                            Straży Miejskiej w Legnicy

 

                                                                                                                                   Mirosław Giedrojć

Metadane

Data publikacji : 30.05.2019
Data modyfikacji : 01.08.2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański