Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2022, 13:24

Ogłoszenia o naborze

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Piątek, 22 listopada 2019

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:  podinspektor ds. finansowo-księgowych  

      w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

            Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub średnie o profilu ogólnym lub ekonomicznym.
 2. Wymagany staż pracy: co najmniej 2 lata stażu pracy – dla osób z wykształceniem średnim.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Obywatelstwo polskie.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych.
 2. Biegła znajomość obsługi programu Vulcan (kadrowo-płacowy).
 3. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do systematycznej aktualizacji wiedzy,  samodzielność i dobra organizacja pracy, komunikatywność i umiejętność współpracy.
 5. Umiejętności:
 • umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),
 • znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT),
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek, znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych, Kodeksu Pracy,
 • prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
 • znajomość obsługi programu „ Płatnik ”.

     6. Umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do systematycznej aktualizacji wiedzy,  samodzielność i dobra organizacja pracy, komunikatywność i umiejętność współpracy.

     7. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office (word, excel).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie oraz potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  z  tytułu wypłat wynagrodzeń. 
 3. Dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie: wysokości wynagrodzeń, wypłat jednorazowych, naliczania potrąceń, zasiłków płatnych z ZUS.
 4. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
 5. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych.
 6. Prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych pozostałych środków trwałych w używaniu oraz rozliczanie inwentaryzacji tych składników majątkowych.
 7. Rozliczenia z PFRON.

Warunki pracy na stanowisku urzędniczym inspektora ds. finansowo-księgowych

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 stycznia 2020 r., w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. praca wykonywana w warunkach biurowych z wykorzystaniem komputera w wymiarze powyżej 4 godz. dziennie oraz z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych,
 3. praca w systemie jednozmianowym,
 4. stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy Al. Rzeczypospolitej 3,
 5. oświetlenie naturalne i sztuczne.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za październik 2019 roku wynosi poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz        korzystania z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy.

 

      Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych”  w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3,  59-220 Legnica lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10.12.2019 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy.

 

Po przeprowadzeniu analizy dokumentów pod względem formalnym zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w straży Miejskiej w Legnicy umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy w zakładce – Ochrona danych osobowych.

 

 

Legnica, dnia  22.11.2019 r.

                                          KOMENDANT

                              Straży Miejskiej w Legnicy 

 

                                                                                                                                         Mirosław Giedrojć

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.11.2019
Data modyfikacji : 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2022 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL