Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2022, 13:24

Ogłoszenia o naborze

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Poniedziałek, 08 listopada 2021

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. monitoringu wizyjnego

w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica – 1 etat  

 

 

 1. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.):

            Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie co najmniej średnie.

            Wymagania dodatkowe:

 1. praktyczna znajomość obsługi komputera,
 2. odporność na stres, cierpliwość,
 3. dyspozycyjność (praca zmianowa),
 4. umiejętność podejmowania decyzji związanych z wykonywaną pracą,
 5. zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 6. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, obowiązkowość, rzetelność i dokładność.

 

  2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. monitoringu wizyjnego
          w Straży Miejskiej:

 1. obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem ochrony spokoju i porządku na terenie miasta,
 2. obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem prewencyjnego zapobiegania popełnianiu przestępstw a także ujawnianie tych osób i reagowanie przy współpracy z właściwymi organami ścigania,
 3. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
  w przepisach o ruchu drogowym,
 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 5. monitorowanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem do momentu przybycia właściwych służb a także podczas wykonywania przez nich czynności,
 6. realizowanie zadań zleconych przez dyżurnego operacyjnego Straży Miejskiej
  w czasie służby,
 7. reagowanie na zdarzenia z udziałem osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. zgłaszanie ujawnionych wykroczeń i przestępstw poprzez system monitoringu dyżurnemu Straży Miejskiej lub dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy,
 9. prowadzenie dokumentacji znajdującej się na stanowisku operatora monitoringu wizyjnego miasta,
 10. wykonywanie innych określonych przez przełożonych zadań w ustawowym zakresie obowiązków w ramach zarządzeń i poleceń służbowych.

      3.  Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,

3)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy lub    zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,

5)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

     o korzystania z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
 z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
      (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

7)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

       8)  oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

9)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

     celów rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy.

 

     4. Warunki pracy na stanowisku urzędniczym referenta ds. monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej w Legnicy

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę,

2) system pracy trzyzmianowy - 8 godzin dziennie,

3) stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy Al. Rzeczypospolitej 3,

       4) praca przy monitorach ekranowych dużego formatu i wysokiej rozdzielności,

       5) oświetlenie naturalne i sztuczne.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za październik 2021 roku wynosi poniżej 6%.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. monitoringu wizyjnego, za pośrednictwem poczty lub osobiście w Straży Miejskiej  w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3,  59-220 Legnica w terminie do dnia 24.11.2021 r. do godz. 15.00.    

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w straży Miejskiej w Legnicy umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy  w zakładce – Ochrona danych osobowych.

 

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie, dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Legnica, dnia  08.11.2021 r.                                                      

 

                                                                                                             KOMENDANT

                                                                                                    Straży Miejskiej w Legnicy  

      Mirosław Giedrojć

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.11.2021
Data modyfikacji : 17.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2022 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL