Ostatnia aktualizacja strony: 28.03.2023, 07:45

Ogłoszenia o naborze

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Poniedziałek, 28 marca 2022

Ogłoszenie o naborze

O G Ł O S Z E N I E

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko - strażnik miejski (aplikant) – 2 etaty

w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

 

 1. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

1. Wymagania niezbędne:

1/ posiadanie obywatelstwa polskiego,

2/ ukończone 21 lat,

3/ korzystanie z pełni praw publicznych,

4/ posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

5/ nienaganna opinia,

6/ sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

7/ niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego

i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

8/ uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1/ znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej,

2/ znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,

3/ znajomość obsługi komputera,

4/ prawo jazdy kat. „B”,

5/ zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

6/ dobra znajomość topografii Legnicy,

7/ odpowiedzialność, terminowość, zdecydowanie i samodzielność w działaniu, umiejętność

pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,

cierpliwość.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym,

 2. inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,

 3. wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego,

 4. wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich),

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,

 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy,

 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta)

1/ praca patrolowa na terenie gminy Legnica w zmiennych warunkach pogodowych,

       2/ praca zmianowa (w tym praca w niedziele i święta) z możliwością pracy przy monitorze

           ekranowym oraz prowadzeniem pojazdu służbowego,

3/ praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę,

4/ dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,

5/ dodatkowe wynagrodzenie roczne na warunkach określonych w przepisach prawa,

6/ nagrody uznaniowe,

7/ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Informacje dodatkowe: osoba podejmująca prace na stanowisku strażnika miejskiego po raz pierwszy zatrudniana jest na czas określony, nie dłuższy niż 12 m-cy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za luty 2022 roku wynosi poniżej 6%.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej w Legnicy”, w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 20.04.2022 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w straży Miejskiej w Legnicy umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy w zakładce – Ochrona danych osobowych.

 

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie, dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Legnica, dnia 28.03.2022 r.

 

 

                 KOMENDANT

                                                                                                         Straży Miejskiej w Legnicy  

                                                                                                                Mirosław Giedrojć

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.03.2022
Data modyfikacji : 04.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2023 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL