Ostatnia aktualizacja strony: 28.03.2023, 07:45

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Straży Miejskiej w Legnicy

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-19.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Szczepański, adres poczty elektronicznej kszczepanski@sm.legnica.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76-72-33-191. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą dwa wejscia od chodnika, boczne wejście przystosowane jest dla osób na wózkach.
  2. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze. W budynku nie ma windy.
  3. Dostosowany podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich znajduje się w bocznym wejściu do budynku. W siedzibie Straży Miejskiej nie ma pętli indukcyjnych.
  4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym poinformowaniu dyżurnego Straży Miejskiej.
  6. U dyżurnego Straży Miejskiem można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

©-2023 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL