Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2022, 13:24

Ogłoszenia o naborze

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Czwartek, 30 sierpnia 2018

Ogłoszenie o naborze

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. monitoringu wizyjnego

w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica – 2 etaty  

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1260)
a w szczególności:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku związany z pracą przy monitorach ekranowych,
 7. posiada niżej wymienione dodatkowe umiejętności i predyspozycje:
 1. obsługa komputera w stopniu dobrym,
 2. odporność na stres, cierpliwość,
 3. dyspozycyjność, poczucie odpowiedzialności, terminowość,
 4. zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 5. umiejętność współpracy, zachowanie życzliwości w kontaktach z podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami.

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. monitoringu wizyjnego
w Straży Miejskiej:

 1. obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem ochrony spokoju i porządku na terenie miasta,
 2. obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem prewencyjnego zapobiegania popełnianiu przestępstw a także ujawnianie tych osób i reagowanie przy współpracy z właściwymi organami ścigania,
 3. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
  w przepisach o ruchu drogowym,
 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli , pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 5. monitorowanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem do momentu przybycia właściwych służb a także podczas wykonywania przez nich czynności,
 6. realizowanie zadań zleconych przez dyżurnego operacyjnego Straży Miejskiej
  w czasie służby,
 7. reagowanie na zdarzenia z udziałem osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. zgłaszanie ujawnionych wykroczeń i przestępstw poprzez system monitoringu dyżurnemu Straży Miejskiej lub dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji
  w Legnicy,
 9. prowadzenie dokumentacji znajdującej się na stanowisku operatora monitoringu wizyjnego miasta,
 10. wykonywanie innych określonych przez przełożonych zadań w ustawowym zakresie obowiązków w ramach zarządzeń i poleceń służbowych.

 

3. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,

3)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa

      pracy

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

    o korzystania z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
    z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
    (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia   

    zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 1. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do  

    celów rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy.

 

4. Warunki pracy na stanowisku urzędniczym referenta ds. monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej w Legnicy

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę,

2) system pracy trzyzmianowy, 8 godzin dziennie,

3) stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy Al. Rzeczypospolitej 3,

     4) praca przy monitorach ekranowych dużego formatu i wysokiej rozdzielności,

     5) oświetlenie naturalne i sztuczne.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za lipiec 2018 roku wynosi poniżej 6%.

 

6.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. monitoringu wizyjnego , w sekretariacie Straży Miejskiej  w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3,      59-220 Legnica w terminie do dnia 13.09.2018 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. O terminie     i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w Straży Miejskiej w Legnicy umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej    w Legnicy.

 

7. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

 1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 2. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,
 3. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji
  o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Legnica, dnia  30.08.2018

                                                                                                                     Komendant Straży Miejskiej  

       Mirosław Giedrojć

 

 

 

Pliki do pobrania:

http://sm.bip.legnica.eu/download/163/29844/Informacjadotyczacaprzetwarzaniadanychosobowych.doc

http://sm.bip.legnica.eu/download/163/29845/Oswiadczenieowyrazeniuzgodynaprzetwarzaniedanychosobowych.doc

 

Metadane

Data publikacji : 30.08.2018
Data modyfikacji : 13.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szczepański Straż Miejska
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szczepański
©-2022 Straż Miejska. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL